Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner med adresse i Norge og virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, visuell kunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur. 

Ved fordelingen prioriteres nye bilaterale samarbeidsformer, og dette medfører at nordiske prosjekter ikke nødvendigvis blir vurdert. Engangstiltak prioriteres foran årlig tilbakevendende arrangementer. Fondet fullfinansierer ikke prosjekter. Vi minner om at det finnes en rekke andre nordiske støtteordninger som f.eks. Nordisk kulturfond og Nordisk kulturkontakt.

Det årlige disposisjonsbeløpet varierer fra år til år. 

Søknader som gjelder allerede gjennomførte eller igangsatte prosjekter vurderes ikke.

NB. Søkere med adresse i Finland skal søke Kulturfonden för Finland och Norge.